محصولات کمپانی ها

معرفی گیج های فشار دیافراگمی fantinelli+iran

differential pressure gauges


2-1: SINGLE Diaphragm DPG
model: DP370A-B-C-D

2-2: Duble Diafragm DPG
model:DP 360 –A-B-C-D/DP4b0-A-B-C-D

2-3: Bordon Tube DPG (Double)
models: DP358-A-B-C-D

2-4: Bellow DPG
models: DP361-A-B-C-D

2-5: Glass Tube DPG
models: DP334